Αναφορά Παράτυπης Συμπεριφοράς (Whistleblowing)

Στην Nexi Payments λειτουργούμε με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία και τηρούμε υψηλά πρότυπα και αρχές επαγγελματικής ηθικής. Διαφυλάσσουμε έμπρακτα την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο ώστε οι εργαζόμενοι μας, οι συνεργάτες, και οι πελάτες μας να μπορούν να αναφέρουν περιστατικά παράτυπης συμπεριφοράς ή σύγκρουσης συμφερόντων που τυχόν εντοπίζουν. Η υποβολή αναφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το αν ανήκει στο προσωπικό της Εταιρείας, και εφόσον έχουν υποπέσει στην αντίληψή του περιστατικά που δημιουργούν υποψίες για παράτυπη, παράνομη ή αντιδεολογική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοια περιστατικά αφορούν σε:

• Απάτη
• Κλοπή
• Σύγκρουση Συμφερόντων
• Κατάχρηση Αγοράς
• Υπεξαίρεση Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων
• Νόθευση Εγγράφων
• Διαφθορά / Δωροδοκία
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Παραβίαση νομοθεσίας και εσωτερικών κανονισμών
• Μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς
• Ηθική/Ψυχολογική/Σωματική Παρενόχληση
• Ενέργειες που βλάπτουν υλικά ή/και επικοινωνιακά την εταιρεία

Η Εταιρεία διαθέτει κατάλληλους διαύλους υποβολής αναφοράς δυσλειτουργιών (whistleblowing) που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο αυτών των αναφορών. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται άμεσα, με διαφάνεια και εμπιστευτικότητα σε όλες ανεξαιρέτως τις αναφορές που έρχονται σε γνώση της. Ο υποβάλλων την αναφορά, απολαμβάνει της προστασίας τυχόν πράξεων αντιποίνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την καλόπιστη έκφραση ανησυχίας για παράβαση της δεοντολογίας, παράνομης συμπεριφοράς, διακρίσεων ή άλλων δυσλειτουργιών ή παρατυπιών που έχει αναφέρει. 

Τρόποι Υποβολής αναφοράς:

Υποβάλετε την αναφορά σας επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας εδώ

Αν διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία υποβολής της αναφοράς σας ή την πορεία της διερεύνησης της και σε περίπτωση που έχετε υποβάλει την αναφορά σας ανωνύμως,  παρακαλούμε να συμπληρώσετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, email) το οποίο όμως δεν θα αποκαλύπτει την ταυτότητα σας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σεβόμενοι πάντα της επιθυμία σας για ανωνυμία.

Οι αναφορές που υποβάλλονται με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση επεξεργάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας. Ωστόσο, οι κακόβουλες αναφορές συνιστούν αντιδεοντολογική συμπεριφορά και δεν τυγχάνουν προστασίας και εμπιστευτικότητας.

Σε περίπτωση που, μετά τη λήψη της απάντησης της Εταιρείας στην αναφορά σας, θεωρήσετε ότι αυτή δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Εθνική Αρχή Διαφάνειας - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (aead.gr).

Επιλέξτε γλώσσα