Legal notice

Όροι χρήσης ιστοτόπου

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν την πρόσβαση στις ιστοσελίδες του εταιρικού ιστότοπου της NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(“NEXI ”) o οποίος υπάρχει στο www.nexi.gr και τη χρήση τυχόν υπηρεσιών που ενδέχεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της πρόσβασης του εν λόγω ιστότοπου. Υπόκεινται σε τροποποίηση από μέρους της NEXI, την εταιρεία στην οποία ανήκει ο παρόν ιστότοπος και η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο και είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.
Τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση του θα υπόκειται στην πλέον πρόσφατη έκδοση που είναι δημοσιευμένη κατά τον χρόνο της πρόσβασης από εσάς. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των όρων από την πλευρά σας. Εάν δεν σκοπεύετε να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους, σας ζητάμε να μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Η NEXI διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι παρόντες όροι έχουν παραβιαστεί, ή αν αυτό καταστεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

© Copyright 2022 NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των υλικών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, με κανέναν τρόπο, και με κανένα μέσο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της NEXI.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και εκτύπωση για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, δημοσίευση, αναμετάδοση, πώληση, αντιγραφή, δημιουργία αποσπασμάτων, διανομή ή προβολή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NEXI.

Ο ιστότοπος www.nexi.gr δεν επιτρέπει τη δημοσίευση συνδέσμων στον ιστότοπο μέσω της πρακτικής «framing» (εντός του πλαισίου του ιστότοπου που δημιουργεί τον σύνδεσμο) ή «deep linking» (σύνδεση στις εσωτερικές σελίδες του ιστότοπου).

Αναφορές με τη μορφή εκθέσεων, έρευνας, σχολίων ή κριτικής επιτρέπονται, εφόσον συνοδεύονται από παράθεση της πηγής (www.nexi.gr), συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης τομέα www.nexi.gr και του ονόματος του συντάκτη της αναφοράς, αν πρόκειται για κείμενο.

Το περιεχόμενο που αναπαράγεται στον ιστότοπο μπορεί να αναπαραχθεί μόνο κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της NEXI.

Τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα υπογεγραμμένα κείμενα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων συντακτών τους.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το NEXI είναι εμπορικό σήμα της Nexi S.p.A., της μητρικής εταιρίας της NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Άλλα σήματα είναι ή ενδέχεται να είναι ιδιοκτησία της Nexi S.p.A και/ή άλλων εταιρειών. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των δικαιούχων των σημάτων.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η NEXI δεν εγγυάται τη διάρκεια όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου στο διαδίκτυο ούτε την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που έχουν καταστεί διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι ιστότοποι στους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του ιστότοπου μέσω συνδέσμων είναι ιστότοποι τρίτων και είναι ανεξάρτητοι από τον ίδιο τον ιστότοπο και από την εμπορική οργάνωση της NEXI. Συνεπώς, η NEXI δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση ή να αναλάβει ευθύνη σε σχέση με την ύπαρξη ή το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων που συνδέονται μέσω των συνδέσμων.

Η NEXI θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το υλικό και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αξιολογούνται και αναλύονται προσεκτικά, συντάσσονται με τη μέγιστη επιμέλεια και επικαιροποιούνται εγκαίρως.
Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Ως εκ τούτου, η NEXI δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκύψουν στον ιστότοπο.
Ο ιστότοπος διατίθεται «ως έχει» και η NEXI δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης κάθε εγγύησης για ακρίβεια, πληρότητα, μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα του ιστότοπου για συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα, η NEXI δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι ελεύθερος ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι διατίθεται χωρίς διακοπή ή ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται εγκαίρως.
Εντός των ορίων που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η NEXI δεν θα ευθύνεται απέναντι σας για τυχόν ζημία ή απώλεια που απορρέει από ή στο πλαίσιο της χρήσης του ιστότοπου ή για πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ή στους ιστότοπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει ο παρών ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, (i) απώλειας ή ζημίας δεδομένων, (ii) απώλειας ή ζημίας υλισμικού, (iii) απώλειας κερδών ή εισοδημάτων, (iv) διακοπής των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων.
Καμία από τις διατάξεις των παρόντων όρων δεν αποκλείουν και δεν περιορίζουν την ευθύνη μας απέναντί σας σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η NEXI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή τη χρήση του από τρίτους, ούτε για τυχόν αλλοιώσεις που μπορούν να προκύψουν από την πρόσβαση, διασύνδεση ή τη μεταφόρτωση υλικών ή προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος δεν συνιστά έκδοση, ούτε είναι περιοδικός, και επικαιροποιείται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Συνεπώς, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εκδοτικό προϊόν υπό την ισχύουσα νομοθεσία.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου μέσω του σχετικού συνδέσμου.

5. COOKIES

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies από τον ιστότοπο, μπορείτε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Cookies μέσω του σχετικού συνδέσμου.

6. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ υμών και της NEXI η οποία αφορά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου, ή σε σχέση με τη μεταφόρτωση ή χρήση του μεταδιδόμενου υλικού, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, μεταξύ του χρήστη και της NEXI ή άλλων οντοτήτων που έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετάσχουν στην παραγωγή και τη διαχείριση του ιστότοπου και, σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο ανεξάρτητα από τη διεύθυνση επίδοσης του χρήστη ή την καταστατική του έδρα. Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Συντάκτης ιστότοπου: NEXI ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση Έδρας: Χαριλάου Τρικούπη 15, 10678, Αθήνα, Αττική

Επιλέξτε γλώσσα